Geschiedenis van de familie de Boer
(
van Lioessens)

Over de herkomst van de familie.........

De herkomst van de familie ligt in het uiterste noorden van Friesland, in het dorp Lioessens (op z'n Fries: Ljussens), ten noorden van Dokkum vlak bij de Waddenzee. Hier leefden generaties lang onze voorouders van het 'buorkjen'. Het boer zijn in deze streek was toen lang niet gemakkelijk. De voornamelijk bouwboeren in dit gebied zagen regelmatig hun oogst vernietigd worden door overstromingen bij dijkdoorbraken. Hier woonde, zonder overdrijven, een volk dat een hard bestaan had. Het kan dan ook niet anders, dat hier geslachten ontstonden van mensen, die bijna dagelijks strijd moesten leveren voor hun bestaan, recht door zee. 'Sinnige', maar 'oprjochte' Friezen. Zo ontstond ook de geschiedenis van de familie DE BOER. Een geschiedenis, waarin de woorden 'vrijheid' en 'zelfstandigheid' telkens weer voorkomen.

Onze verste voorvader was vrijwel zeker Folkert Douwes (= Folkert, zoon van Douwe) (ca. 1667-1724), boer te Lioessens. Over hem is niet zo gek veel bekend. Hij en zijn vrouw Trijntje Sapes kregen zes kinderen, waarvan één zoon, die de volwassen leeftijd bereikte en kinderen kreeg. Over deze zoon, Kornelis Folkerts (= Kornelis, zoon van Folkert) heb ik veel meer kunnen ontdekken in de archieven. Hij is de vroegste zekere voorouder van onze familie de Boer. Hij had nog geen achternaam cq familienaam. De achternaam cq familienaam de Boer ontstond bij zijn zoon Siebe Kornelis (in het jaar 1811).

Kornelis Folkerts (= Kornelis, zoon van Folkert) (ca. 1709-1759) was net als zijn vader Folkert Douwes boer in het dorpje achter de zeedijk. De boerderij, waar Kornelis Folkerts, net als zijn vader Folkert Douwes, op boerde, was genaamd Ysalda Zathe en lag (en ligt!) een kleine kilometer ten noordoosten van het dorp Lioessens. Naar deze vroege voorvader ben ik Kornelis (Kees) de Boer (1942) indirect vernoemd, doordat de naam Kornelis steeds overging van grootvader (pake) naar kleinzoon (pakesizzer).

Kornelis Folkerts was een vooraanstaand persoon in Lioessens. Hij kreeg drie zonen met nakomelingen, Folkert Kornelis, Siebe Kornelis en Douwe Kornelis. Heel bijzonder is dat deze drie zonen alle drie een verschillende achternaam (famielienaam) aannamen. Ja, we hadden eigenzinnige voorouders. De oudste zoon, Folkert Kornelis, trouwde met de dochter van een grote, rijke boer uit de streek, Sake Botma, en nam de achternaam van zijn vrouw aan. BOTMA dus.
De jongste zoon, Douwe Kornelis, werd boer op een boerderij in de buurt, genaamd Dijkstra Zathe, en nam als achternaam aan de naam van de boerderij, waar hij op boerde. DIJKSTRA dus.
En tenslotte de middelste zoon Siebe Kornelis. Deze Siebe Kornelis
nam in 1811 als enige de achternaam DE BOER aan. Hij werd dus de stamvader van onze familie DE BOER. Ofschoon onze Siebe Kornelis ook boerde, net als zijn vader Kornelis Folkerts en grootvader Folkert Douwes, was zijn hoofdberoep winkelier. Toch nam hij in 1811 (hij was toen 64 jaar oud) als familienaam DE BOER aan, zowel voor zichzelf als al zijn kinderen en kleinkinderen. Dit deed hij vermoedelijk als eerbetoon aan zijn voorouders, allen boer van beroep.

Van stamvader Siebe Kornelis de Boer (1747-1817) heb ik het complete nageslacht uitgezocht (tot het jaar 2000). Zijn nakomelingen zijn in de loop van de negentiende eeuw geleidelijk aan het gebied van herkomst (het dorp Lioessens en de voormalige grietenij/gemeente Oostdongeradeel) gaan verlaten. Het geslacht DE BOER stroomde zo uit over heel Friesland, heel Nederland en zelfs de hele wereld. Omdat het bij de vele emigranten wonderwel alleen om vrouwelijke DE BOER's ging, is de familienaam in het buitenland bijna niet meer aanwezig. Let wel, van ònze familie DE BOER.
Siebe Kornelis de Boer was, net als zijn vader Kornelis Folkerts een vooraanstaand persoon in Lioessens. Dat blijkt o.a. uit het feit dat van zowel van hem als zijn vrouw een grote grafsteen ìn het hervormde kerk van Lioessens ligt.

Heeft u nieuwe gegevens betreffende mijn kwartierstaat (alle voorouders van Kornelis de Boer), het parenteel van Siebe Kornelis de Boer (1747-1817) (alle nakomelingen van de stamvader en naamgever van de familie) of de oorsprong van onze familie DE BOER, dan zie ik die graag tegemoet via een mailtje naar mijn e-mail adres (kees.de.boer@home.nl). Misschien kan ik ook u van dienst zijn met mijn genealogische gegevens.

"Zoals de vissersboot van Gerlof Martens de Boer, visser te Moddergat,
ooit op de Waddenzee en de Noordzee dobberde,
zo dobbert de familie de Boer op de levenszee"


In het familieboek over de familie de Boer staat nog veel en veel meer over de geschiedenis van onze familie,
maar ook tal van verhalen en anekdotes, gekregen van familieleden.
Een aantal van deze verhalen komen later nog op deze website.

terug naar startpagina DE BOER, klik op:terug naar Homepage, klik op: